Veelgestelde vragen

Maak je je zorgen dat iemand wordt uitgehuwelijkt of achtergelaten in het buitenland? En wil je meer weten over deze onderwerpen? Op deze pagina vind je de meest veelgestelde vragen.

Huwelijksdwang

 • Hoe oud moet je zijn om in Nederland te kunnen trouwen?
  Om in Nederland voor de wet te trouwen moeten beide partners 18 jaar zijn. Een huwelijk wat in het buitenland is gesloten kan in Nederland pas erkend worden als beide partners meerderjarig zijn. Lees meer
 • Wat is het verschil tussen een gearrangeerd en een gedwongen huwelijk?
  Bij een gearrangeerd huwelijk spelen ouders en familie een actieve rol in de partnerkeuze. Het kan zo zijn dat beide partners welbewust instemmen met een gearrangeerd huwelijk. Ze zijn loyaal aan de ouders, hebben vertrouwen in hun oordeel en respecteren de familietraditie. In die situaties is geen... Lees meer
 • Wat is eergerelateerd geweld?
  Eergerelateerd geweld is een vorm van geweld dat wordt gepleegd vanuit een familie-eermotief. Om te voorkomen dat een familielid de eer van de familie schaadt door diens gedrag. Het beschermen van eer kan een motief zijn voor een gedwongen huwelijk. Eergerelateerd geweld kan vele vormen hebben... Lees meer
 • Wat is huwelijkse gevangenschap?
  Bij huwelijkse gevangenschap wil iemand scheiden, maar de partner of de religieuze instanties werken daar niet aan mee. Het gebeurt ook dat een in het buitenland gesloten huwelijk in Nederland is erkend, maar als datzelfde huwelijk in Nederland wordt ontbonden... Lees meer
 • Zijn er wel eens mensen gestraft voor huwelijksdwang?
  Tot nu toe is er nog niemand gestraft voor huwelijksdwang. Slachtoffers doen niet snel aangifte tegen hun eigen familie en vaak zijn het de ouders  of familie die hen dwingen. Ze voelen zich loyaal naar hun ouders en zijn bang dat hun situatie nog meer verslechtert. Dat ze bijvoorbeeld... Lees meer
 • Is huwelijksdwang strafbaar?
  Huwelijksdwang is strafbaar (artikel 284 wetboek van strafrecht). Iemand dwingen tot een huwelijk is een misdrijf. Gedwongen worden om te trouwen is ook een schending van de mensenrechten. Eén van de belangrijkste mensenrechten is... Lees meer
 • Hoe vaak komt huwelijksdwang voor in Nederland?
  Dat weten we niet precies. Schattingen lopen uiteen van 674 tot 1914 slachtoffers. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht huwelijksdwang in 2011 en 2012 en vond minimaal 181 gevallen die zijn geregistreerd bij verschillende instellingen. De werkelijke cijfers... Lees meer
 • Wat is huwelijksdwang?
  Huwelijksdwang is het dwingen van een ander persoon tot een huwelijk. Vaak gebeurt dit door ouders, familie of de gemeenschap. Het is een huwelijk waarbij één of beide huwelijkspartner(s) geen zeggenschap heeft... Lees meer

Achterlating

 • Kun je achterlating van een minderjarige verhinderen?
  Soms zijn er aanwijzingen of vermoedens dat een minderjarig kind in het buitenland zal worden achtergelaten. Bijvoorbeeld als het kind zelf of een familielid alarm slaat. In die gevallen kan de Raad voor de Kinderbescherming op verzoek van Veilig Thuis een... Lees meer
 • Hoe vaak komt achterlating voor in Nederland?
  Precieze cijfers zijn er niet. Uit onderzoek van Verwey-Jonker Instituut blijkt dat er in 2011 en 2012 minimaal 178 gevallen van achterlating zijn geregistreerd bij diverse instellingen. De werkelijke cijfers liggen hoger. De onderzoekers schatten... Lees meer
 • Is achterlating strafbaar?
  Soms is achterlating strafbaar. Dat hangt af van de omstandigheden van de achterlating. Je kunt het zien als een vorm van kindermishandeling én/of verwaarlozing. Mogelijk zijn ook andere wetten overtreden. Vaak is het echter lastig... Lees meer
 • Achterlating of internationale kinderontvoering. Wat is het verschil?
  Achterlating of internationale kinderontvoering? Bij achterlating vinden beide ouders met gezag dat hun kind in het buitenland moet wonen. Bij internationale kinderontvoering brengt één ouder met gezag het kind naar een ander land, zonder dat de andere ouder daarmee heeft ingestemd. Lees meer
 • Wat valt er te doen tegen achterlating van minderjarigen?
  Wat je moeten doen tegen achterlating is niet altijd meteen duidelijk. Aan de hand van gebeurtenissen bepalen we als LKHA of we actie moeten ondernemen in het belang van het kind. Dit blijft... Lees meer
 • Mogen ouders hun kind achterlaten in het buitenland?
  Ja, in principe mogen gezaghebbende ouders hun kind achterlaten in het buitenland. Binnen wettelijke grenzen mogen ze bepalen hoe hun kind tot 18 jaar wordt opgevoed en waar dit gebeurt. Dat kan dus in het buitenland zijn, terwijl ze zelf in Nederland wonen. Lees meer
 • Verhuizing of achterlating. Wat is het verschil?
  Gaat het om verhuizing of achterlating? Ouders besluiten soms hun minderjarig kind buiten Nederland te laten opgroeien. Bijvoorbeeld bij familie in het land van herkomst. Zelf blijven ze in Nederland wonen. Zo’n verhuizing hoeft... Lees meer
 • Wat is (gedwongen) achterlating?
  Bij (gedwongen) achterlating wordt iemand onder dwang teruggestuurd naar het buitenland. Of door een echtgenoot of familielid achtergelaten voor langere tijd. Dit laatste gebeurt meestal in vakantietijd. Als slachtoffer wordt je paspoort... Lees meer

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)

 • Wie betaalt de kosten voor iemand die door het LKHA terug wordt gehaald uit het buitenland?
  Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating heeft een noodfonds. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld door de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daaruit betalen we allerlei kosten. Bijvoorbeeld... Lees meer
 • Wat is het LKHA?
  Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum waar mensen werken die veel afweten van huwelijksdwang en achterlating. Wij adviseren en helpen professionals bij moeilijke casuïstiek. En we helpen slachtoffers... Lees meer
 • Wie helpt het LKHA?
  Het LKHA helpt iedereen die slachtoffer is van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland. Minderjarigen en meerderjarigen met de Nederlandse nationaliteit, een dubbele nationaliteit waaronder de Nederlandse of... Lees meer

Aanpak van huwelijksdwang en achterlating

 • Wat staat er in het wetboek van strafrecht over dwang?
  Artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht stelt ‘dwang’ strafbaar: "Wie met bedreiging, intimidatie of met andere middelen iemand dwingt iets te doen of te laten, begaat een misdrijf". Dit artikel is van toepassing bij het dwingen tot een huwelijk of verblijf in het buitenland. Dat gaat vaak samen met... Lees meer
 • Zijn huwelijksdwang en achterlating strafbaar?
  Huwelijksdwang is bij wet strafbaar (artikel 284 wetboek van strafrecht). Iemand dwingen tot een huwelijkssluiting is een misdrijf. Gedwongen huwelijken zijn ook in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Een van de belangrijkste mensenrechten... Lees meer
 • Wat houdt de wet tegengaan huwelijkse gevangenschap in?
  Sommige mensen, meestal vrouwen, leven tegen hun wil in een (religieus) huwelijk. Dit heet huwelijkse gevangenschap. De Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap maakt het voor de rechter makkelijker om... Lees meer
 • Wat is de rol van de politie en het OM?
  De politie handhaaft de wet door op te treden tegen overtredingen en misdrijven. Het Openbaar Ministerie stelt richtlijnen op hoe de politie in concrete situaties moet handelen. Bij vermoedens van achterlating en/of huwelijksdwang gelden de instructies in de Aanwijzing huiselijk geweld en... Lees meer
 • Hoe zit het leerplicht?
  Volgens de leerplicht moet je naar school als je tussen de 5 en 16 jaar bent. Als je nog geen diploma hebt op je 16e moet je nog naar school tot je 18e. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat iedereen zich aan deze Leerplichtwet houdt. Kan een jongere niet naar school gaan, dan moeten ouders... Lees meer
 • Zijn andere wetten van toepassing?
  Bij achterlating overtreden ouders mogelijk verschillende wetten die in het Wetboek van Strafrecht staan. Het gaat om: kindermishandeling, strafbare dwang, bedreiging, wegnemen van paspoorten en opsluiting. Het gaat om... Lees meer
 • Wat houdt de Wet tegengaan huwelijksdwang in?
  De wet tegengaan huwelijksdwang bepaalt dat beide (aanstaande) huwelijkspartners meerderjarig moeten zijn. Beide partners moeten 18+ zijn als ze erkenning van hun huwelijk in Nederland vragen. Ook als ze op het moment van trouwen in herkomstland minderjarig waren. Met deze wet kan het Openbaar Ministerie (OM) een huwelijk tegenhouden als er... Lees meer
Website sluiten Wis browsergeschiedenis