Nieuw aanbod voor bevorderen vroegsignalering en preventie in gemeenten

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang, achterlating en discriminatie van LHBTI-personen, ongelijkheid tussen vrouwen en mannen: deze problemen zijn dagelijks aan de orde, ook binnen de verschillende culturele gemeenschappen in uw gemeente. Veel mensen met een migratieachtergrond krijgen niet de professionele hulp die zij nodig hebben. De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) willen gemeenten helpen met het bevorderen van preventie en vroegsignalering. Hun aanpak beschrijven zij in een nieuwe brochure.

Veel mensen met een migratieachtergrond krijgen niet de professionele hulp die zij nodig hebben. Zij weten de weg niet of vinden de drempel te hoog. Het hart luchten bij een vertrouwenspersoon helpt dan even, maar lost het probleem niet blijvend op. Voorkomen dat problemen en geweld escaleren vraagt om vertrouwen en om effectieve hulpverlening. De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating beschrijven hun aanpak in de gratis brochure ‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid. Hoe bevordert u dat ook in uw gemeente?’

Kloof tussen vraag en aanbod

Professionele hulp bereikt bewoners met een vluchtelingen- of migratieachtergrond vaak niet op tijd of sluit niet goed aan. Zij maken nauwelijks gebruik van laagdrempelige voorzieningen, waardoor zij later juist in zwaardere en/of duurdere voorzieningen terecht komen. Als antwoord op de vraag hoe gemeenten dit kunnen verbeteren adviseren onderzoekers van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) “dat migrantenorganisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kloof tussen vraag en aanbod. Door het bieden van extra ondersteuning aan hun achterban, door hen te helpen de stap naar een instelling te maken en door samen met formele instellingen te werken aan een betere aansluiting bij de leefwereld van deze bewoners”.

Een positieve impuls aan de duurzame samenwerking

Geef ook in uw gemeente een positieve impuls aan de duurzame samenwerking tussen de sociaal professionals en de intermediairs en sleutelpersonen uit de migranten- en vluchtelingenorganisaties. Gebruik de kennis en het netwerk van de Alliantie Verandering van Binnenuit, het Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en van de lokale organisaties en professionals, en leer van elkaar. In een nieuwe brochure staat hoe zij gemeenten kunnen ondersteunen bij het bevorderen van preventie en vroegsignalering. Samen bieden zij scholing op maat aan om de verbinding tussen sociaal professionals, intermediairs en lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties te versterken. Hun doelen zijn preventie en duurzame samenwerking tussen alle betrokkenen. Uitgangspunten zijn de universele mensenrechten en grondrechten, wederzijds respect, gezamenlijke waarden, en de kracht van verbinding en samenwerking.

Wat is het aanbod?

Toegang tot een groot netwerk van intermediairs en lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties, die de toegang tot de gemeenschappen en de samenwerking tussen professionals en de gemeenschappen kunnen vergroten. Zij kunnen de hulpverleners meer inzicht geven in de taal en cultuur, waarden, normen en taboes, over hoe mensen hun vragen en problemen presenteren. Professionals, sleutelpersonen en intermediairs kunnen gezamenlijk optrekken, bij huisbezoeken, of bij groepsvoorlichting over een bepaald taboe en de mogelijkheden voor advies en hulp.