Mensenrechten en kinderrechten

Mensenrechten en kinderrechten

Motieven en strafbaarheid

Nederland heeft een reeks internationale verdragen ondertekend en móet daarom huwelijksdwang en achterlating tegengaan. Bepalingen uit die verdragen zijn omgezet in Nederlandse wetten. Ook zorgt onze overheid ervoor dat universele rechten worden beschermt. Inwoners kunnen in sommige gevallen naar de rechter gaan als mensen of organisaties zich niet houden aan deze verdragen.

Internationaal gezien zijn er veel wetten. We noemen er hier enkele. Zo ging de Tweede Kamer in juni 2015 akkoord met het Verdrag van Istanbul over het voorkomen, bestrijden en strafbaar stellen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Huwelijksdwang valt hieronder: het gaat immers gepaard met sociale en psychische druk en/of fysiek geweld. Het verdrag bepaalt dat landen slachtoffers beschermen, daders straffen en zorgen voor hulpverlening. Het geldt voor iedereen die in Nederland is, on-geacht de verblijfsstatus.

Vrije partnerkeuze

Volgens de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens heeft iedere persoon zelf het recht om te besluiten over een huwelijk. En om in alle vrijheid een partner te kiezen.

In de inleiding van het Verdrag over huwelijkstoestemming staat onder meer: ‘Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.’

Het VN-vrouwenverdrag bepaalt dat ‘man en vrouw hetzelfde recht hebben om in vrijheid een echtgenoot te kiezen en alleen met vrije en volledige toestemming een huwelijk aan te gaan.’

Kinderrechten

Het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ zegt dat ieder kind het recht heeft op bescherming tegen alle vormen van geestelijke en lichamelijke mishandeling en verwaarlozing. Gedwongen achterlating is een schending van deze kinderrechten.

Het Haags Kinderbeschermingsverdrag bepaalt dat de overheid maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen als ze zich niet goed kunnen ontwikkelen of als ouders ernstig tekort schieten in de opvoeding. Dat is veelal het geval bij gedwongen achterlating en zeker bij een dwanghuwelijk van een minderjarige.

Neem contact met ons op

Ben je niet zeker wat je moet doen, wil je informatie of wil je advies bij jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

070-3454319 LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Website sluiten Wis browsergeschiedenis