09/12/2015

Volg de Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Leerkrachten, jongerenwerkers, hulpverleners en andere professionals vinden een leidraad voor hun handelen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze code neemt je stap voor stap mee door het proces vanaf het signaleren tot de beslissing al dan niet een melding te doen. Voor huwelijksdwang en achterlating en andere vormen van eergerelateerd geweld gelden echter een aantal aparte adviezen om de veiligheid van slachtoffers te kunnen garanderen. Over hoe de meldcode toe te passen bij (vermoedens) van eergerelateerd geweld is daarom een aparte factsheet ontwikkeld.

Organisaties in de sectoren (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie zijn verplicht een meldcode op te stellen en te hanteren. Dat geldt ook voor zelfstandigen die onder de Wet BIG vallen.

Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld
Bij huwelijksdwang en achterlating kan sprake zijn van eergerelateerd geweld. Deze bijzondere vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties vraagt om een speciale aanpak en om grote voorzichtigheid. Openheid kan het slachtoffer ernstig in gevaar brengen. Daarom is een factsheet ontwikkeld over hoe de meldcode toe te passen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld (EEG). Professionals vinden hierin handreikingen voor het signaleren, bespreekbaar maken, inschatten van risico’s én handelen. 

Er zijn een aantal belangrijke verschillen met de reguliere meldcode. Gezien de complexiteit van deze problematiek wordt in het geval van (vermoedens van) eergerelateerd geweld met klem geadviseerd altijd deskundig advies in te winnen, in geval van huwelijksdwang en achterlating bij het LKHA. Ga altijd behoedzaam te werk. Openlijk contact zoeken met het slachtoffer of met de ouders of familie is een groot risico. Een poging tot bemiddelen haalt vaak weinig uit en kan de situatie zelfs verslechteren. Men gaat dan doorgaans vaak versneld over tot uitvoering van de plannen.

Aanvullende informatie
Naast de te doorlopen stappen, bevat de factsheet ook veel aanvullende informatie over huwelijksdwang en achterlating en andere vormen van eergerelateerd geweld. Zo gaat het bijvoorbeeld in op mogelijke motieven en op de verschillen met huiselijk geweld. Ook vind je meer informatie over juridische kaders en een lijst met signalen waaraan je eergerelateerd geweld kunt herkennen.

Je vindt de factsheet De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld op de website van expertisecentrum Movisie.