09/12/2015

Eergerelateerd geweld

Wat kun je doen?

Bij huwelijksdwang en achterlating kan sprake zijn van eergerelateerd geweld. Deze bijzondere vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties vraagt om een speciale aanpak en om grote omzichtigheid. Openheid kan het slachtoffer ernstig in gevaar brengen.   

Daarom is een aangepaste meldcode ontwikkeld voor (vermoedens van) eergerelateerd geweld. Professionals vinden hierin handreikingen voor het signaleren, bespreekbaar maken, inschatten van risico’s én handelen. Gezien de complexiteit wordt met klem geadviseerd altijd deskundig advies in te winnen.

Op de website van expertisecentrum Movisie staat de factsheet De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld.